Beleid voor de bescherming van persoonsgegevens

Dit privacybeleid is in werking getreden vanwege de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming op 25 mei 2018. Dit beleid beschrijft de rechten en plichten van Sonomuro met betrekking tot externe personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van marketingdoeleinden en de levering van onze diensten. Sonomuro verwerkt de gegevens van leveranciers, klanten en personen die interesse tonen in ons bedrijf.

Dit privacybeleid regelt de verwerking van persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke: [Sonomuro bv, Sterrenlaan 123-125 2610 Wilrijk, BE 050 395 1820]

Wij hechten veel waarde aan uw privacy en adviseren u dan ook om ons privacybeleid aandachtig te lezen.

Vragen, zorgen of klachten over dit privacybeleid kunnen worden gericht aan onze functionaris voor gegevensbescherming:

 • per post geadresseerd aan
  Sonomuro bv
  Sterrelaan 123-125
  2610 Wilrijk

 • per e-mail op info@sonomuro.com

 

De persoonsgegevens van leveranciers, klanten en personen die belangstelling tonen voor ons bedrijf worden beschermd door de "Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens" en door de huidige Europese Verordening van 27 april 1992, 2016 over de bescherming van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. "Identificeerbaar" verwijst naar identificerende gegevens (zoals naam, identiteitskaartnummer, locatiegegevens, enz.) die kunnen worden gebruikt om u direct of indirect (als natuurlijke persoon) te identificeren.

 

Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

 • Als u een nieuwe of bestaande klant bent, gebruiken wij uw persoonsgegevens om met u te communiceren over onze diensten. We gebruiken uw gegevens ook om u nieuwsbrieven en uitnodigingen te sturen, op basis van ons gerechtvaardigd belang. Wat het is, leggen we uit in punt 1.6 hieronder.

 • Als u geïnteresseerd bent in ons bedrijf en onze diensten en als u deze interesse heeft getoond (bijvoorbeeld door middel van het contactformulier op de website of door u in te schrijven voor de nieuwsbrief), gebruiken wij uw persoonsgegevens om met u te communiceren over ons bedrijf en Onze diensten.

 • Wij verzamelen persoonsgegevens (via Google Analytics) en cookies om onze website te onderhouden en te verbeteren en om de gebruikerservaring van onze website continu te optimaliseren. Deze verwerking is noodzakelijk om de veiligheid en prestaties van onze website te waarborgen. Het verzamelen van persoonsgegevens via Google Analytics wordt ook gebruikt om het verkeer op onze website te meten.

 • Soms zijn er voor ons rechtsgronden om uw persoonsgegevens te gebruiken om aan onze verplichtingen te voldoen. Dit punt is vastgelegd in de toepasselijke wetgeving.

Verschillende rechtsgronden machtigen Sonomuro bv om gegevens te verwerken:

 1. Toestemming: de betrokkene heeft toestemming gegeven voor een of meer specifieke doeleinden.

 2. Wettelijke verplichting. bijv. : vanuit juridisch oogpunt moeten boekhoudgegevens 7 jaar worden bewaard.

 3. Contract: verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van het contract. Dit is van toepassing wanneer de betrokkene partij is bij het contract.

 4. Algemeen belang

 5. Gerechtvaardigd belang:

 • De belangen worden altijd afgewogen tegen de privacy van de betrokkenen.

 • Verwerking dient altijd noodzakelijk te zijn voor de verwerkingsverantwoordelijke.

 

In dit verband maakt de AVG duidelijk dat de verwerking van persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden als een gerechtvaardigd belang kan worden beschouwd.

Als u al op onze mailinglijst staat voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kunnen uw gegevens door Sonomuro bv worden gebruikt voor het verzenden van marketingmateriaal of ander materiaal met betrekking tot de diensten en producten van ons bedrijf.

Deze toestemming kan te allen tijde, zonder motivering en kosteloos worden ingetrokken door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene afmeldlink onderaan elke promotionele e-mail te klikken. In punt 5 leest u meer over uw rechten.

Welke persoonsgegevens verwerken wij en hoe verkrijgen wij deze gegevens?

De manier waarop we uw persoonlijke gegevens verzamelen, kan worden onderverdeeld in drie categorieën:

Categorie 1: persoonsgegevens die u ons meedeelt

Categorie 2: persoonsgegevens verzameld door het gebruik van onze website

Categorie 3: persoonsgegevens verzameld door derden

Categorie 1 : persoonsgegevens die u ons meedeelt.

Welke persoonsgegevens we verwerken en hoe we deze verzamelen, hangt af van de subcategorie waartoe u behoort.

 • U bent een nieuwe klant of een bestaande klant:

Wij hebben uw persoonsgegevens via u verkregen, omdat u (i) bij Sonomuro bv een verzoek heeft ingediend met betrekking tot onze diensten en producten, omdat Sonomuro bv (ii) uw openbare gegevens heeft gebruikt om contact met u op te nemen om u te vragen of onze diensten en producten interessant voor u zijn, omdat u (iii) contact met ons heeft opgenomen via het contactformulier op onze site, omdat u (iv) contact met ons heeft opgenomen via e-mail of telefoon, of omdat u (v) zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief via Facebook of onze website. In deze gevallen verwerken wij de volgende persoonsgegevens: uw naam, uw voornaam, uw bedrijf, uw telefoonnummer, uw e-mailadres en eventuele andere gegevens die nodig zijn om u onze diensten en producten aan te kunnen bieden of de gegevens noodzakelijk voor een commerciële relatie. De gegevens die wij vragen zijn noodzakelijk om verdere communicatie mogelijk te maken. Het is in ieder geval geen gevoelige informatie.

 • Je toont interesse in ons bedrijf en onze schanskorf- of geluidsschermproducten en -diensten.

Wij hebben deze persoonsgegevens via u verkregen, omdat u (i) contact heeft opgenomen met ons bedrijf via het contactformulier op onze website, omdat u (ii) zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief via de website u of Facebook, omdat u (iii) telefonisch contact heeft opgenomen, omdat u (iv) per e-mail contact met ons heeft opgenomen. De gegevens die wij vragen zijn noodzakelijk om verdere communicatie mogelijk te maken. Dit is uw voornaam, achternaam, bedrijf, telefoonnummer, geslacht en e-mailadres. Het is in ieder geval geen gevoelige informatie.

 

Categorie 2: Persoonlijke gegevens verzameld door het gebruik van onze website.

 • Door het gebruik van cookies.

 • Tijdens het gebruik van de website. We leggen bepaalde informatie over u vast via een Google Analytics-tracker. Deze informatie is geanonimiseerd en kan op geen enkele manier worden gekoppeld aan een natuurlijk persoon.

 

Categorie 3: Persoonsgegevens verzameld door derden

Sonomuro bv krijgt via derden kennis van uw persoonsgegevens. We verwerken ze in alle gevallen in overeenstemming met de bepalingen van de AVG. We gaan er ook van uit dat deze derde partij zich aan de wet heeft gehouden en de toestemming van de betrokkene heeft gevraagd voor de verspreiding van hun gegevens.

 • Gegevens verkregen via de klant.

Om een ​​vlotte uitvoering van de commerciële relatie te garanderen, worden persoonsgegevens door de klant verstrekt aan de uitvoerende partij, in voorkomend geval Sonomuro bv. De klant bepaalt contractueel de doeleinden van de gegevensverwerking en is daarvoor verantwoordelijk. Sonomuro bv staat op haar beurt in voor de correcte verwerking van deze gegevens door haar medewerkers en neemt voortdurend hun toevlucht tot technische en organisatorische maatregelen.

 

Categorie 1 en 3 gegevens worden systematisch opgeslagen in onze centrale database: Exactonline. Exactonline voldoet ook aan de privacywetgeving en waarborgt voortdurend de veiligheid van uw gegevens. In Exactonline is een link naar Mailchimp opgenomen. Hiermee kunnen wij u via nieuwsbrieven informeren over het reilen en zeilen van ons bedrijf (mits u ons daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven). Mailchimp heeft ook een verplichting om te voldoen aan nieuwe privacywetgeving.

Als u al op onze mailinglijst staat voor het ontvangen van marketingondersteuning in papieren en/of elektronische vorm, kan Sonomuro bv uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketingmateriaal of ander materiaal met betrekking tot de diensten en producten van Sonomuro bv.

 

Deze toestemming kan te allen tijde, zonder motivering en kosteloos worden ingetrokken door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene afmeldlink onderaan elke e-mail te klikken.

Hoe lang bewaren wij deze persoonsgegevens?

De persoonsgegevens (categorie 1 of 2) die u aan ons verstrekt, worden bewaard totdat u zich afmeldt voor onze communicatie. De persoonsgegevens die worden gebruikt voor de uitvoering van de uitvoering en de levering van de overeengekomen diensten en producten worden opgeslagen in de archieven op onze server, tenzij de klant anders wenst. In overeenstemming met de wettelijke verplichting worden boekhoudgegevens 7 jaar bewaard.

 

Gegevensoverdracht aan derden

Om onze diensten te kunnen leveren, kunnen wij uw gegevens doorgeven aan derden.

 • Externe dienstverleners

  • Als onderdeel van ons klantrelatiebeheer maken wij gebruik van de Exactonline database waarin wij uw gegevens opslaan.

  • Voor het versturen van mailings maken wij gebruik van Mailchimp.

  • Ons cloudplatform is Dropbox.

  • Onze gastheer is Blacklion en Wix.

 • Als u wilt weten hoe uw persoonlijke gegevens worden gebruikt, verwijzen wij u naar hun respectieve privacybeleid.

 • Bent u klant van Sonomuro bv, houd er dan rekening mee dat wij uw gegevens kunnen doorgeven aan leveranciers om onze diensten en producten te kunnen leveren. Dit altijd met het oog op een commerciële overeenkomst.

 • Als u een leverancier bent, houd er dan rekening mee dat we uw gegevens aan onze klanten kunnen doorgeven om onze diensten te kunnen leveren.

 • Sonomuro bv geeft onder geen enkele omstandigheid persoonsgegevens door aan onze social media partners. Wanneer u iets op onze website deelt, kunnen uw persoonlijke gegevens over u worden verzameld door een serviceprovider van een sociaal netwerk. In dergelijke gevallen treedt de sociale netwerkdienstverlener op als beheerder. Voor vragen over zijn privacybeleid verwijzen we je naar hem.

 • Om uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, geven wij onze medewerkers inzage in uw persoonsgegevens.

 

Jou rechten

 • Recht op inzage : u heeft te allen tijde het recht op gratis toegang tot uw persoonsgegevens. Wij zijn verplicht deze op een duidelijke en toegankelijke manier aan u te verstrekken.

 • Recht op correctie, verwijdering en beperking van gegevens: u heeft te allen tijde het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat in geval van weigering van communicatie of van een verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, de levering van bepaalde diensten en producten onmogelijk kan worden gemaakt. U kunt ook verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

 • Recht van bezwaar: u heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. U hebt ook te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden. U hoeft in dit geval geen reden op te geven.

 • Recht op vrije overdracht van gegevens: je hebt het recht om de door ons verwerkte persoonsgegevens in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te verkrijgen en/of over te dragen aan een andere verantwoordelijke.

 • Recht om toestemming in te trekken: voor zover de verwerking is gebaseerd op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht deze toestemming in te trekken.

 • Uitoefening van uw rechten: u kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen

  • per e-mail: op info@sonomuro.com

  • per post naar Sonomuro bv, Sterrenlaan 123-125 2610 Wilrijk

  • door gebruik te maken van het gedeelte " Contact " van onze website.

 • Recht om een ​​klacht in te dienen: je hebt het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit: Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Persstraat 35, 1000 Brussel, Tel. : +32 (0) 2 274 48 00, Fax +32 (0) 2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be.

Internationale gegevensoverdracht

Sonomuro levert diensten en producten in verschillende landen. Om de goede werking van deze diensten en producten te garanderen, kunnen we in bepaalde gevallen persoonsgegevens doorgeven aan leveranciers in het buitenland. Deze overdracht gebeurt steeds met medeweten van de klant. Landen die onder de Europese wetgeving vallen, zijn verplicht om te voldoen aan de AVG.